Tuesday, January 20, 2009

NEW YEAR ORCHID BLOOM ..

Lily trồng được mấy chậu lan , và đươc nở rộ vào năm mới .


No comments: